รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ จัดนิทรรศการงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ศรีอุดร รับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง อำเภอเมือง อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-05-2562  ถึง  20-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 18:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คณะกรรมการชมรม TO BE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

2.คณะกรรมการชมรม TO BE ชุมชนเทศบาลโพธิ์งาม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-17 13:14:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก