รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่มตามเรื่องร้องเรียน
สถานที่ไปราชการ ต.นายูง
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-05-2562  ถึง  17-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-17 09:16:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก