รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประเมิน รพสต. ติดดาว ที่ อำเภอบ้านดุง , อำเภอหนองหาน
สถานที่ไปราชการ รพสต.โนนสะอาด อ.บ้านดุง
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 17-05-2562  ถึง  17-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.1. นางณัฐนิชา หนูทอง

2.2. นางบรรดิษ สหัสสา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-16 14:52:06
หมายเหตุ เนื่องจากพขร.ลาพักผ่อนมีขอรถเข้าอุดรแล้ว

กลับสู่หน้าแรก