รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการนวัตกรรมการจัดสิ่งแวดล้อม
สถานที่ไปราชการ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา ชื่นใจ   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 23-05-2562  ถึง  23-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนัฐพล สีแดง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-15 09:39:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก