รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อประเมิน คลินิกไร้พุง
สถานที่ไปราชการ ห้องร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 17-05-2562  ถึง  17-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกอบแก้ว สุภาษร

2.นางสาวภัสราภรณ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-15 09:35:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก