รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมหลักสูตรจิตอาสา
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธ์ทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 0833619976
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 17-05-2562  ถึง  17-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-14 16:03:49
หมายเหตุ เนื่องจากมีขอรถรอบเช้าแล้วพขร.ลาพักผ่อนถ้าจะไปก้อรอบเช้าเลยครับ

กลับสู่หน้าแรก