รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปเป็นวิทยากรสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.นาเรียง
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.นาเรียง ตำบลตาดทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0997435242
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 14-05-2562  ถึง  14-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวอุุไรวรรณ กองพอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-14 08:58:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก