รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปอบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาคลอด ที่มีภาวะแทรกซ้อน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 086-860203
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-02-2559  ถึง  11-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันทลา เสริมทรง

2.นางชุติปภา ญาณวัฒนพันธ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-08 09:06:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก