รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เพ่ือติดต่อราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 08-05-2562  ถึง  08-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 10:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-07 18:22:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก