รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการเขียนแบบประเมินตนเอง
สถานที่ไปราชการ รพ. กุมภวปี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 07-05-2562  ถึง  07-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.คุณพูณมณี อุ่มสัมฤทธิื

3.คุณซอนกลิ่น พันธุพรม

4.คุณสุจันดา คำด้วง

5.คุณเฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-03 13:53:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก