รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอรถเพื่อไปงาน ฌาปนกิจคุณแม่พิมพ์ใจ สุภาษร (คุณแม่คุณกอบแก้ว สุภาษร)
สถานที่ไปราชการ วัดป่าไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล   เบอร์โทร 0997427489
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-05-2562  ถึง  02-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวฐิติยา ชื่นใจ

2.นางสาวอารีย์ บุญรอด

3.นางสาวพรสมัย เพื่อนรัมย์

4.นางแสงจัน ทุ่งจันทร์

5.นางสาวมุฑิตา ราชาสุข

6.นางประนอม ศรีหริ่ง

7.นางสาวยุวันดา อิ่มจำลอง

8.นางสาวนันทินี โคตรมณี

9.นางกัลยาณี สิราวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-30 14:42:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก