รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุนโปรแกรม R8-IBMS
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0929199787
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 29-04-2562  ถึง  29-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-25 10:57:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก