รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง๑ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 25-04-2562  ถึง  25-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

2.น.ส.ปรียาดา ยั่งยืน

3.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-24 09:49:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก