รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม conference กรณีมารดา/ทารกเสีชีวิต/case near missed
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมยูงทอง ตึกสูติกรรม ชั้น ๒ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พิมพ์ผกา กำหอม   เบอร์โทร 0610280042
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 26-04-2562  ถึง  26-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-23 22:31:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก