รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการพัฒนาการส่งต่อให้เลือดสัญจร
สถานที่ไปราชการ รพ กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-04-2562  ถึง  24-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 15:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางองุ่น รินทรึก

2.นางสาวนารีนาฏ เหล่าชุมพล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-22 13:52:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก