รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ออกประเมินที่ รพ.สต.ตาดทอง
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-04-2562  ถึง  23-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 15:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

3.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

4.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

5.นางองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-22 09:41:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก