รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ รับเจ้าหน้าที่กลับจากประชุม
สถานที่ไปราชการ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขากุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 19-04-2562  ถึง  19-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 19:30:00 - 21:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-19 13:05:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก