รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
สถานที่ไปราชการ บ้านป่าหวาย ม.4 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 23-04-2562  ถึง  23-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

2.นายอัครเดช จำปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-19 09:52:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก