รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมยูงทอง ตึกสูติกรรม รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 19-04-2562  ถึง  19-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวพิมพ์ผกา กำหอม

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-18 14:43:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก