รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงวิธีการเบิกจ่ายเงินยาเสตติด งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว โสภิต จวบลอย   เบอร์โทร 0841112346
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-04-2562  ถึง  19-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-18 14:03:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก