รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0913579792
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-02-2559  ถึง  05-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์

2.นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-03 11:39:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก