รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เพ่ือไปประชุมควบคุมภายใน
สถานที่ไปราชการ ธนาคารกรุงไทย สาขากุมภวาปี (ส่งรอขึ้นรถ สสจ.)
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 17-04-2562  ถึง  17-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 09:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-16 12:52:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก