รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมลงชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา และติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่บ้านศรีสุข หมู่ ๙ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ บ้านศรีสุข หมู่ ๙ ตำบลศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 05-04-2562  ถึง  05-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.นส.ปรียาดา ยั่งยืน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-04 15:15:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก