รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกสอนให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อสม. รพสต.ห้วยผึ้ง
สถานที่ไปราชการ รพสต.ห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 04-04-2562  ถึง  04-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวอุไรวรรณ กองพอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-04 09:56:46
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก