รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สถานที่ไปราชการ รพศ.อุดรธานี ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 092-919978
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 02-04-2562  ถึง  02-04-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-04-01 13:49:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก