รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 29-03-2562  ถึง  29-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 13:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-28 13:29:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก