รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ วางฎีกาที่ สสจ อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ สสจ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0981106132
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 03-02-2559  ถึง  03-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 10:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-03 08:57:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก