รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว โสภิต จวบลอย   เบอร์โทร 0841112346
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 30-03-2562  ถึง  30-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสะอาด จินดามน

2.นางสาววิสาข์ สีส่อง

3.นายอภิชาต แสงสุวรรณ

4.นางสาวนงลักษ์ ภูพวก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-28 11:03:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก