รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
สถานที่ไปราชการ สสจ . อุดรธานี ห้องสานสามัคคี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน   เบอร์โทร 0812610980
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 28-03-2562  ถึง  28-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-27 13:03:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก