รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอรถไปส่งคุณเอกภาพที่มาบริจาคเครื่องแพทย์
สถานที่ไปราชการ สนามบินอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 28-03-2562  ถึง  28-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 15:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.คุณมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-27 09:01:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก