รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 29-03-2562  ถึง  29-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางองุ่น รินทรึก

2.นางสาวภัสราภรณ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-26 11:57:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก