รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ขออนุญาตนำทีม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ไปจัดนิทรรศการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-03-2562  ถึง  27-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คณะกรรมการชมรมฯ เทศบาลตำบลศรีธาตุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-25 08:45:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก