รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงานเอดส์
สถานที่ไปราชการ รร.เซนทารา อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-03-2562  ถึง  25-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายวีรยุุทธ พูลสวัสดิื

2.นายวิศิษฏ์ นนธิสอน

3.นายพงษ์อนันตื แสงศิลา

4.นายจิรพันธ์ มลาวรรณ

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-19 15:39:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก