รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุมที่ งานวัณโรค
สถานที่ไปราชการ สสจ.
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 20-03-2562  ถึง  20-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายวีรยุทธ พูลสวัสดิ์

2.นายแพทย์ วิศิษฏ์ นนธิสอน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-19 15:36:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก