รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม/งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 092-919978
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 15-03-2562  ถึง  15-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-13 12:11:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก