รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 12-03-2562  ถึง  13-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน

2.ดช.ณรงค์ชัย เอี่ยมเมี้ยน

3.ดญ.วรารัตน์ มัครมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-10 20:50:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก