รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง/พัฒนา รพ.สต.ติดดาว ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ตาดทอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวด รพ.สต.ดี่เด่น ระดับเขต
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 11-03-2562  ถึง  11-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 15:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางสาวองุ่น รินทรึก

3.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

4.นางมณีกานต์ สิงหรา

5.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-10 20:46:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก