รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพัฒนาระบบบริการโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื่้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 8
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 0921378590
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-02-2559  ถึง  10-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 05:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.วิศิษฎ์ นนทิสอน

2.น.ส.กรรณิการ์ น้อยนิล

3.น.ส.พรสมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-29 10:33:23
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก