รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเรื่อง intermediate care
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สาธารณสุขจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 06-03-2562  ถึง  06-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.เอมอร แพงมาลา

2.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-05 15:17:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก