รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุม พัฒนาศักภาพบุคลากร งานเอดส์
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 07-03-2562  ถึง  08-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พงษ์อนันต์ แสงศีลา

2.นายพงศธร ศรีนานนท์

3.จิรพัทั์ มลาวรรณ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-04 13:48:37
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก