รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมโรคหัวใจล้มเหลว
สถานที่ไปราชการ รร.ประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 07-03-2562  ถึง  07-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

2.นางสุจินดา คำด้วง

3.นางรุ่งทิพย์ สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-03-01 16:03:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก