รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม ITA สสจ.อด
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 092-919978
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-03-2562  ถึง  04-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณธนโชติ คุยบุตร

2.คุณสุภาวดี วิไชย์วงศ์

3.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

4.คุณจิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-27 16:48:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก