รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่ม
สถานที่ไปราชการ บ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 28-02-2562  ถึง  28-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจิรโชค วรเมธากรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-26 16:48:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก