รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และการรายงานโรค NCD,CVD,CKD
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 28-02-2562  ถึง  01-03-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:30:00 - 06:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-26 13:22:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก