รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 29-01-2559  ถึง  29-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกชพรรณ หนูทอง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-28 15:03:37
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก