ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นางสาว จิราพร วรางกูร พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 นาง จินตนา นารัตน์โท พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
3 นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 นาย ไพฑูรย์ บุญครอง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5 นาย นฤทธิ์ คุยบุตร ลูกมือช่าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6 นาย วรเดช กำยาน พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 นาย มนตรี มอญขันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
8 นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
9 นางสาว ศศิธร สีหาใต้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
10 นางสาว องุ่น รินทรึก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานชันสูตร
11 นางสาว สุจิตตา สิงห์ณีย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทัตกรรม
12 นางสาว นันทกานท์ วงษ์ดี เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
13 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
14 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15 นาง อัญชลี คำเพราะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
16 นางสาว นิตยา มณีสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
17 นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
19 นางสาว ภัสราภรณ์ วรางกูร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
20 นางสาว สุภานี คุณมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
21 นางสาว กนกพร จันทเมธิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
22 นางสาว ชุติปภา ญาณวัฒนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
23 นาง สมฤทัย มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกาาร กลุ่มการพยาบาล
24 นางสาว สุปรีญา ดั้งดอนบม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
25 นาง จันธิมา หันรุด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
26 นางสาว เอื้อมพร เวินชุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
27 นางสาว สุพรรณี สุวรรณวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
28 นาง สุจินดา คำด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
29 นางสาว ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
30 นางสาว กอบแก้ว สุภาษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
31 นางสาว นารีนาฎ เหล่าชุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
32 นาง เนตรณพิศ มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
33 นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
34 นาง จันทลา เสริมทรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
35 นาง กาญจนา อนุวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
36 นาง นิรชร แก้ววงศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
37 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
38 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
39 นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
40 นาง มณีกานต์ สิงหรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
41 นาง สุวรรณา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
42 นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
43 นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
44 นาง กชพรรณ หนูทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
45 นาย นิคมสินธุ์ มาตรทวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
46 นาย สราวุธ ละชินลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
47 นาย พงษ์พันธ์ ทำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
48 นาย วีรยศ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์
49 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
50 นาย พงษ์อนันต์ แสงศิลา เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
51 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
52 นาย จิรโชค วรเมธากรณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม
53 นาย ธนโชติ คุยบุตร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป
54 นาย ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

จำนวนทั้งหมด:174  แถว   หน้า 3 / 3

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3] กลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   8

ทั้งหมด   7124