ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นางสาว ศิรารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
2 นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม
3 นาย วิพจน์ สุขใจ พนักงานเกษตรพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 นางสาว ประภาพรรณ สุขเจริญ พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
5 นางสาว ณิชชา ราชาสุข พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
6 นาง นวลใจ วรมัด พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
7 นางสาว ชาลิณี นิกรกุล พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 นาง แสงจัน ทุงจันทร์ พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9 นางสาว นริสรา เจนชัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม
10 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์
11 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร
12 นาง สุกาญจน์ กัญญาพันธ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทัตกรรม
13 นางสาว อรุณพร กิ้วตา พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล
14 นาย ปิยะพงษ์ มณีสุข พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15 นาย บุญมี โพธิ์หล้า พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16 นาย วิบูลย์ บุญครอง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17 นาย สิทธิพร ศรีสุข พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18 นาย ศุภวิทย์ บุราณเดช พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล
19 นางสาว กาญจนา เจริญกิจติกุล พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 นาง ประนอม ศรีหริ่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 นาย ภัคพล วงศ์โท พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 นางสาว น้ำฝน พรมสมศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
23 นางสาว บังอร ศรีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
24 นางสาว ณิชากานต์ วัชโรสินธุ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
25 นางสาว ศศิธร น้อยนิล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
26 นางสาว นงลักษณ์ ภูพวก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
27 นาง อุบล โสภาคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
28 นาง บัวพา จันดาวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
29 นาง เพียรทอง นิกรกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
30 นางสาว ทวินันท์ โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
31 นางสาว ตรีวิจิตร เกตุพัด เจ้าพนักงานห้องสมุค กลุ่มงานชันสูตร
32 นางสาว ณัธรียา ศรีบัวรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
33 นางสาว บุศรินทร์ แพงวาปี เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการพยาบาล
34 นาย อัครเดช วรางกูร พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานชันสูตร
35 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม
36 นางสาว อารีย์ บุญรอด พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
37 นางสาว วรัญญา ร่มวาปี พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
38 นางสาว นงลักษณ์ สิมมา พนักงานเก็บเงิน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
39 นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
40 นาย ธนวัช คุยบุตร นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป
41 นางสาว ศรัญญา น้อยนิล โภชนากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
42 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
43 นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
44 นางสาว ผการัตน์ คำลือฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ
45 นางสาว รัตนารัตน์ คำราช แพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม
46 นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
47 นางสาว เอมอร แพงมาลา นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเทคนิคบริการ
48 นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
49 นางสาว ลลิดา วิบุลย์กุล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
50 นาย ธีระพงษ์ พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
51 นางสาว กรรณิการ์ น้อยนิล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
52 นางสาว นภาพร พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
53 นางสาว อรญา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
54 นางสาว ปิยะนุช ไชยราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
55 นางสาว ปวีณา สิทธิโชติ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
56 นางสาว พิมพ์ผกา (ขนิษฐา) กำหอม (สุกุมาร) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
57 นางสาว อวยพร นาสินสร้อย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานชันสูตร
58 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
59 นางสาว สะอาด จินดามล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
60 นาง พนิดารัชต์ เขตบุญไสย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนทั้งหมด:175  แถว   หน้า 2 / 3

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  ถัดไปกลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   2

ทั้งหมด   7387