ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นาย ธวัชชัย ป้องกันภัย พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
2 นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล
3 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
4 นาย ศุภวิชญ์ แถมเงิน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 นาย กิตติภูมิ เวชสิทธางกูร นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
6 นาย กรธวัช ฉัตรรัตนเวช นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
7 นาง วงเดือน การภูธร พนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทัตกรรม
9 นาง อนุชิดา ไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
10 นางสาว วิมน วิเศษโพธิ์ศรี พนักงานบัตรรายงานโรค กลุ่มงานประกันสุขภาพ
11 นางสาว จิรัชยา ตรีจิตรวัฒนากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
12 นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
13 นางสาว นุสรา วีสูงเนิน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
14 นางสาว มยุรี คูราโอกะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
15 นาย ปัญญา ศรีจันทร์แดง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล
16 นางสาว จุฑามาศ เจริญวรทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
17 นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
18 นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
20 นาง กัลยาณี สิราวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเทคนิคบริการ
21 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 นาย ปริญญา เดชวรรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
23 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
24 นาย อัคคเดช จำปี พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
25 นางสาว วรภักดิ์ พลราช พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
26 นางสาว นันท์ชนก รอดแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
27 นางสาว เด่นดาว ศรีสมภาร นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
28 นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
29 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
30 นางสาว ปภัสรา ตาสุวรรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
31 นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานชันสูตร
32 นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
33 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
34 นางสาว อภิญญา ใจห้าว พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
35 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
36 นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
37 นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
38 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
39 นางสาว พัทธมน วิศวไพศาล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
40 นาง ศิลารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
41 นางสาว สุกัญญา โฮมชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทัตกรรม
42 นางสาว กมลชนก บุญครอง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
43 นาย เดโชวัต พรมดา นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
44 นาย วิศิษฎ์ นนธิสอน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
45 นางสาว ดรุณี เอ็มรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
46 นาย เตชน์ศิษฏ์ ธนสรรวนิช ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
47 นาย ยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทัตกรรม
48 นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
49 นางสาว จินตนา กาละบุตร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
50 นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
51 นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
52 นางสาว สุภาดา เครือเนตร ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเทคนิคบริการ
53 นางสาว โสภิต จวบลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
54 นาย อารมย์ พรมแพง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
55 นาย อาวุธ ศรีประเทศ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
56 นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
57 นางสาว กรรณิการ์ พิณพิมาย เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
58 นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
59 นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
60 นางสาว ศิรารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล

จำนวนทั้งหมด:174  แถว   หน้า 1 / 3

 [1]  [2]  [3]  ถัดไปกลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   10

ทั้งหมด   7126