รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 1 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 11 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 02-09-2562 - 03-09-2562---2
2 14-06-2562 - 14-06-2562-1--
3 02-05-2562 - 02-05-2562-1--
4 05-04-2562 - 05-04-2562---1
5 27-03-2562 - 27-03-2562---1
6 07-02-2562 - 07-02-2562-1--
7 28-01-2562 - 28-01-2562---1
8 09-10-2561 - 09-10-2561-1--
รวม 0 4 0 5

กลับสู่หน้าหลัก