รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2561 - 19-09-2561-1--
2 21-06-2561 - 21-06-2561-1--
3 30-05-2561 - 01-06-2561---3
4 07-05-2561 - 07-05-2561-1--
5 27-04-2561 - 27-04-2561-1--
6 02-03-2561 - 07-03-2561---4
7 28-02-2561 - 28-02-2561---1
8 22-12-2560 - 22-12-2560---1
9 08-11-2560 - 10-11-2560---3
รวม 0 4 0 12

กลับสู่หน้าหลัก